home >> legal agreement

PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

Uslovi korišćenja sajta predstavljaju zakonski ugovor između vas i sajta „Prisluškivanje mobilnog” (www.prisluskivanjemobilnog.com). Oni definišu uslove korišćenja naše mobilne i internet platforme, kao i internet i usluge, mobilni i internet softver („servis Prisluškivanje mobilnog ”), koji je u vlasništvu servisa „Prisluškivanje mobilnog ”.

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE USLOVE KORIŠĆENJA NAŠIH USLUGA. KORIŠĆENJEM SERVISA „Prisluškivanje mobilnog ” SAGLASNI STE DA STE PROČITALI, RAZUMELI I PRIHVATILI USLOVE OVOG UGOVORA. UKOLIKO SE NE SLAŽETE SA USLOVIMA KORIŠĆENJA, MOLIMO VAS DA ODMAH PREKINETE KORIŠĆENJE USLUGA SERVISA „Prisluškivanje mobilnog ”.

LICENCA

Sve usluge servisa „Prisluškivanje mobilnog ” su licencirane na vas, a ne u vašem vlasništvu. „Prisluškivanje mobilnog ” Vam odobrava ličnu, neekskluzivnu, neprenosivu licencu za naš servis - isključivo za privatnu i internu poslovnu upotrebu. Zadržavate sva vlasnička prava nad korisničkim podacima koje ste preneli na servis „Prisluškivanje mobilnog ”, u ime zaštite podataka.

PRAVNI SPORAZUM

Saglasni ste da ćete poštovati sve zakona vaše zemlje prilikom korišćenja servisa „Prisluškivanje mobilnog”.

Morate ili da posedujete pametni telefon ili pismenu dozvolu od strane vlasnika pametnog telefona pre preuzimanja, instaliranja i aktiviranja servisa „Prisluškivanje mobilnog ” na tom telefonu. Korisnik pametnog telefona mora da zna da pregleda svoje lične podatke. Servis „Prisluškivanje mobilnog ” ne preuzima nikavu odgovornost ukoliko instalirate, preuzmete i aktivirate softver „Prisluškivanje mobilnog ” na pametnom telefonu („mobilni telefon”) bez znanja i odobrenja njegovog zakonskog vlasnika. Saglasni ste da servis „Prisluškivanje mobilnog ” nije odgovoran za bilo kakvu vrstu zloupotrebe ili štete. Čim preuzmete, instalirate ili aktivirate servis „Prisluškivanje mobilnog ”, saglasni ste da ćete poštovati sve zakona vaše zemlje i preuzeti svu odgovornost za način na koji koristite „Prisluškivanje mobilnog ”.

PRAVNI SPORAZUM USLOVI KORIŠČENJA

Razumete i saglasni ste da ne možete i nećete raditi sledeće:

1. Koristiti servis „Prisluškivanje mobilnog ” ni za kakve nezakonite radnje ili kršenje zakona uključujući, bez ograničenja, zakone koji regulišu intelektualnu svojinu, zaštitu podataka i privatnost i kontrolu uvoza ili izvoza;

2. Ukloniti, zaobilaziti, onemogućavati, oštetiti ili na drugi način ometati funkcije povezane sa bezbednošću usluga „Prisluškivanje mobilnog ”, kao ni funkcija koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje bilo kog sadržaja dostupnog preko servisa „Prisluškivanje mobilnog ”, kao ni funkcija koje ograničavaju korišćenje usluga „Prisluškivanje mobilnog ”;

3. Namerno ometati ili oštetiti funkcionisanje servisa „Prisluškivanje mobilnog ” ili njegovo uživanje od strane drugih korisnika, na bilo koji način, uključujući tu i prenošenje i širenje virusa, crva i drugih tipova zlonamernog koda;

4. Objaviti, skladištiti, slati, preneti ili distribuirati bilo koju informaciju ili materijal koji narušava patente, zaštitne znakove, poslovne tajne, autorska prava ili bilo koja druga prava vlasništva ili prava intelektualne svojine; ili

5. Koristiti robote, spajdere, skrapere ili druga automatska sredstva za pristup servisu „Prisluškivanje mobilnog ”, u bilo koje svrhe, bez izričitog pismenog odobrenja. Zabranjeno je zaobilaženje hedera za isključivanje robota i drugih mera koje koristimo kako bismo sprečili i ograničili pristup servisu „Prisluškivanje mobilnog ”, kao i modifikacija servisa, u bilo kom obliku, kao i korišćenje modifikovane verzije servisa „Prisluškivanje mobilnog ”, uključujući, bez ograničenja, u svrhe dobavljanja neautorizovanog pristupa uslugama „Prisluškivanje mobilnog ”;

6. Prodavati, preneti ili dozvoliti drugoj osobi da pristupi lozinki vašeg naloga ili nalogu servisa „Prisluškivanje mobilnog ”;

7. Preuzimanje, instalacija ili aktivacija servisa „Prisluškivanje mobilnog” na pametnom telefonu koji nije u vašoj svojini ili za koji nemate pismeno odobrenje za korišćenje;

8. Kršenje zakona vaše zemlje preuzimanjem, instalaciom ili aktivacijom softvera „Prisluškivanje mobilnog” na nečijem pametnom telefonu;

9. Prikupljanje podataka korišćenjem softvera „Prisluškivanje mobilnog” sa pametnog telefona koji nije u vašem vlasništvu ili za koje vlasnik ne zna ili ne odobrava da ga koristite.

ZLOUPOTREBA I OBUSTAVA ISPORUČIVANJA USLUGA

Saglasni ste da servis „Prisluškivanje mobilnog” može prekinuti ili obustaviti pristup svojim uslugama bez prethodnog obaveštenja i bez preuzimanja odgovornosti ukoliko je taj prekid ili obustava zasnovan na (a) kršenju uslova ovog sporazuma, (b) kršenju autorskih prava, (c) produženom periodu neaktivnosti u vezi sa bilo kojom od usluga servisa „Prisluškivanje mobilnog” ili (d) neplaćanje naknade za korišćenje usluga servisa „Prisluškivanje mobilnog”. Ovi uslovi važe pored svih ostalih na koje servis „Prisluškivanje mobilnog” polaže zakonsko i moralno pravo.

OBEŠTEĆENJE I NEPOVREDIVOST

Saglasni ste da obeštetite, branite i ne držite odgovornim servis „Prisluškivanje mobilnog”, njegove pridružene kompanije i snabdevače i partnere (uključujući, bez ograničenja, partnere koji obezbeđuju bežični prenos) u slučaju bilo kojeg i svih potraživanja, tužbi, akcija, gubitaka, troškova, štete i bilo kojih drugih obaveza, uključujući tu i advokatske naknade, nastale ili povezane sa (a) vašom upotrebom ili zloupotrebom servisa „Prisluškivanje mobilnog”, (b) bilo koje povrede prava nekog drugog lica ili entiteta od strane vas ili (c) bilo kakvog vida kršenja ili povrede ovog sporazuma. „Prisluškivanje mobilnog” zadržava pravo da, o vašem trošku, preuzme ekskluzivnu odbranu i kontrolu bilo kog pitanja za koje se od vas očekuje obeštećenje, a vi se slažete na saradnju po pitanju odbrane ovih zahteva.

OGRANIČENJE OBEŠTEĆENJA I ŠTETE

U SKLADU SA ZAKONSKIM REGULATIVAMA, SERVIS „Prisluškivanje mobilnog” I NJEGOVI PODIZVOĐAČI, IZVOĐAČI, ZAPOSLENI AGENTI , PARTNERI (UKLjUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENjA, PARTNERE ZA BEŽIČNI PRENOS) I DOBAVLJAČI NEĆE SE SMATRATI ODGOVORNIMA ZA BILO KOJU POSEBNU, INDIREKTNU , SLUČAJNU, KAZNENU, POSLEDIČNU ILI EGZEMPLARNU ŠTETU U VEZI SA VAŠOM UPOTREBOM SERVISA „PRISLUŠKIVANjE MOBILNOG“, ČAK NI AKO JE „PRISLUŠKIVANjE MOBILNOG“ OBAVEŠTENO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. SAGLASNI STE SE DA ĆE OGRANIČENjA ODGOVORNOSTI NAVEDENA U OVOM ODELJKU NASTAVITI DA VAŽE I NAKON PREKIDA ILI ISTEKA OVOG UGOVORA I DA ĆE BITI PRIMENJENA ČAK I UKOLIKO BILO KOJA PRECIZIRANA LIMITIRANA STAVKA NE ISPUNI SVOJU SUŠTINSKU SVRHU. SERVIS „PRISLUŠKIVANjE MOBILNOG“ (I NJEGOVI PODIZVOĐAČI, IZVOĐAČI, ZAPOSLENI AGENTI , PARTNERI, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PARTNERE ZA BEŽIČNI PRENOS)) NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI DUŽNI DA VAS OBEŠTETE ZA ŠTETU, GUBITKE I UZROKE DELA KOJA SU POSLEDICA ILI SU U VEZI SA OVIM UGOVOROM. SERVIS „PRISLUŠKIVANjE MOBILNOG“ NI U KOM SLUČAJU NEĆE NADOKNADITI ŠTETU, GUBITKE I UZROKE AKCIJA KOJI SU U VEZI SA OVIM UGOVOROM.

REZERVISANA PRAVA

Servis „Prisluškivanje mobilnog” i svi sadržaji, vizuelni interfejsi, informacije, grafika, dizajn, kompilacije, računarski kodovi, proizvodi, softver, zaštitni znaci, servisni znaci, trgovačka imena i usluge su vlasništvo „Prisluškivanje mobilnog” ili njegovih društava ili povezanih kompanija ili licenciranih trećih lica. Osim ukoliko Vam je dodeljena izričita licenca, nijedno pravo, naziv, korist ili licenca za usluge „Prisluškivanje mobilnog” Vam se ne odobrava, bilo implicitno, bilo dokazom tvrdnje koja je protivna prethodnom iskazu, ili na drugi način.

OGRANIČENJA

Prihvatate i saglasni ste da nećete: (a) reprodukovati ili pokušati da reprodukujete softver „Prisluškivanje mobilnog”; (b) modifikovati, prilagođavati, prevoditi ili kreirati bilo kakve kopije softvera „Prisluškivanje mobilnog” ili pokušati da to uradite; (c) pokušavati da zaobiđete ili onemogućite softver „Prisluškivanje mobilnog” ili bilo koju tehnologiju, funkcije ili mere u softveru na bilo koji način; (d) pokušati da dekompajlirate, rastavite, dekodirate ili na drugi način dobavite izvorni kod za softver „Prisluškivanje mobilnog”; (e) distribuirate, prodajete, iznajmljujete, dajete u zakup, podlicencirate ili na drugi način prenosite, objavljujete ili obelodanjujete softver „Prisluškivanje mobilnog” bilo kojoj trećoj strani; (f) koristite za servisni biro ili na drugi način komercijalizujete ili pokušate da komercijalizujete softver „Prisluškivanje mobilnog”; ili (g) uklonite ili izmenite bilo koji zaštitni znak, logotip, autorsko pravo ili druga obaveštenja o vlasništvu, legende, simbole ili etikete u u softveru „Prisluškivanje mobilnog” ili u uslugama povezanim sa softverom „Prisluškivanje mobilnog” .

PODACI O KORISNIKU I LOKACIJI

Servis „Prisluškivanje mobilnog” može dozvoliti dostavu vašeg sadržaja i materijala („korisnički podaci“), kao i hosting, skladištenje, deljenje i/ili objavljivlanje korisničkih podataka. Isključivo vi ste odgovorni za svoje korisničke podatke i posledice njihovog čuvanja ili prenosa.

Servis „Prisluškivanje mobilnog” podrazumeva da su svi podaci dostavljeni posredstvom našeg servisa vaši, te se stoga neće smatrati odgovornim u slučaju malverzacija. Servis „Prisluškivanje mobilnog” ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa korisničkim podacima ili aktivnim praćenjem istih u slučaju neprikladnog ili nezakonitog sadržaja. Servis „Prisluškivanje mobilnog” ne garantuje tačnost i nema kontrolu nad sadržajem korisničkih podataka koje su dostavili drugi korisnici. Servis „Prisluškivanje mobilnog” zadržava pravo da spreči dostavu korisničkih podataka i da ograniči ili ukloni iste iz bilo kog razloga i u bilo kom trenutku. Osim toga, pojedini programi servisa „Prisluškivanje mobilnog” mogu koristiti podatke dobijene od vašeg bežičnog uređaja, a kako bi odredili vašu lokaciju („podaci o lokaciji“). Korišćenjem servisa „Prisluškivanje mobilnog”saglasni ste da možemo koristiti podatke o lokaciji u skladu sa odredbama naše politike privatnosti. Servis „Prisluškivanje mobilnog” ne daje nikakvo odobrenje ili garanciju o tačnosti, kompletnosti i blagovremenosti u vezi sa bilo kojim podatkom o lokaciji.

MODIFIKACIJA UGOVORA

„Prisluškivanje mobilnog” može da modifikuje uslove korišćenja usluge s vremena na vreme. Sve izmene će biti objavljene na sajtu prisluskivanjemobilnog.com. Ukoliko nastavite da koristite naše usluge po stupanju izmena na snagu, smatraćemo da ste sa njima saglasni.

POVRAĆAJ NOVCA

Usluge servisa „Prisluškivanje mobilnog” funkcionišu po sistemu pretplate, koja se vrši posredstvom PayPala, Western Union ili PostNet uplatnicom. Povraćaj novca nije moguć nakon što počne period pretplate .

OPOZIV:

Servis „Prisluškivanje mobilnog” je namenjen roditeljima koji žele da etički nadgledaju svoju maloletnu decu ili poslodavcima koji žele da nadgledaju svoje zaposlene – uz njihovu pismenu saglasnost. Kupac softvera „Prisluškivanje mobilnog” mora posedovati pametni telefon ili imati pismenu saglasnost svoje dece/zaposlenih kojom im se odobrava nadgledanje, i to pre nego što instalira i aktiviraj softver „Prisluškivanje mobilnog”.

Softver „Prisluškivanje mobilnog” ne sme da se koristi za praćenje i špijuniranje drugih, kao ni za nadgledanje supružnika, momka, devojke i deteta starijeg od 18 godina bez njihove pismene saglasnosti.

Ukoliko pokušate da koristite softver „Prisluškivanje mobilnog” za nadgledanje pametnog telefona koji nije vaš ili za čije korišćenje nemate pismenu dozvolu, velika je šansa da kršite zakone vaše zemlje. U takvim slučajevima ćemo u potpunosti sarađivati sa predstavnicima zakona.

Da nadalje pojasnimo, pisano odobrenje mora da sadrži stavku da je vlasnik ili osoba koja se nadgleda saglasna sa praćenjem sopstvenih SMS poruka, poziva, elektronske pošte, dužnosti, geo-lokacije, video sadržaja, fotografija, kontakata, istorije internet pretraživača, bukmarka, audio sadržaja, kao i sa preslušavanjem snimljenih razgovora u bilo kom trenutku.

Servis „Prisluškivanje mobilnog” ne preuzima odgovornost za zloupotrebu ili štetu nastalu upotrebom našeg softvera. Kupac softvera je dužan da poštuje zakone svoje zemlje i koristi softver „Prisluškivanje mobilnog” na legalan način.

Preuzimate potpunu odgovornost za korišćenje softvera „Prisluškivanje mobilnog” u legalne svrhe, kao i za poštovanje zakona. Dužnost je korisnika da ustanovi i poštuje sve zakone svoje zemlje prilikom korišćenja softvera „Prisluškivanje mobilnog”. Servis „Prisluškivanje mobilnog” se, stoga, neće smatrati odgovornim za bilo kakvu protivzakonitu upotrebu proizvoda. Preuzimanjem i instalacijom softvera „Prisluškivanje mobilnog”, saglasni ste da „Prisluškivanje mobilnog” ne preuzima nikakvu odgovornost od sada na dalje. Praćenje tuđih SMS poruka i drugih aktivnosti na pametnom telefonu ili instalacija softvera „Prisluškivanje mobilnog” na nečijem telefonu bez znanja vlasnika može se smatrati nelegalnom radnjom u vašoj zemlji. Dužnost je kupca da se obavesti o zakonima svoje zemlje pre nego što kupi softver „Prisluškivanje mobilnog”. Kupovinom, preuzimanjem, instalacijom i aktivacijom softvera „Prisluškivanje mobilnog” saglasni ste sa gorenavedenim.

POLITIKA PRIVATNOSTI:

U skladu sa našom politikom, korisnički podaci su poverljivi i privatni. Mi nismo i nećemo prodavati korisničke podatke osobama koje žele da ih iskoriste za oglašavanje svojih proizvoda ili usluga. Vaši korisnički podaci su bezbedni sa nama.

Preuzimamo sve razumne mere u cilju zaštite privatnosti vaših korisničkih podataka. Kada dostavite osetljive podatke posredstvom sajta „Prisluškivanje mobilnog”, oni su zaštićeni i na mreži i van nje.

Prilikom prikupljanja osetljivih podataka, koristi se enkripcija. Prenos podataka se vrši na bezbedan način. U ovo se možete uveriti ako pogledate u ikonu zatvorenog katanca u dnu vašeg pretraživača ili u ,,https“ u URL-u.

BEZBEDNOST PODATAKA

Kako biste osigurali apsolutnu sigurnost vaših podataka, preporučujemo Vam da redovno preuzimate svoje podatke, a potom ih izbrišete sa svog naloga. Svi podaci koji su stari preko 90 dana se automatski brišu. Za ove podatke ne postoji rezervna kopija – brisanjem postaju trajno nepristupačni.